Coil Occ Artery Pal 2

70,000250,000

Mesh coi 0.6Ohm
Điện trở tối đa 15-23w
Chính Hãng – Hà Nội

Link liên quan : 

Atery Pal 2 Pro Pod System
Coil RBA cho Artery Pal 2 

 

 

 

 

Mã: 724293090 Danh mục: